Fundusze

Smartlink Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem PLZASI00328.

Alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez Smartlink Partners to:
Smartlink Partners
Smartlink Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna I spółka komandytowo-akcyjna

Więcej >
Zgłoś Projekt

  Zgłoś Projekt


  SmartLink Partners Sp. z o.o.
  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, Polska

  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 40 000 złotych.
  NIP: 675-176-4451; REGON: 521913190; KRS: 0000969927.

  menu-circlecross-circle